Coronavirus COVID-19

INCAA Computers berichtgeving coronavirus COVID-19 d.d. 18-03-2020

Naar aanleiding van de richtlijnen die vanuit de overheid en het RIVM zijn bepaald met betrekking tot het coronavirus COVID-19, zijn ook bij INCAA Computers voorzorgsmaatregelen genomen en in voorkomende gevallen zelfs aangescherpt.

De werkzaamheden binnen INCAA (fabricage en test) vinden zoveel mogelijk doorgang, zodat de leveringen aan onze opdrachtgevers gecontinueerd kunnen worden. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van onze partners, waar wij een gedeelte van onze productie activiteiten hebben uitbesteed. Ook zijn we afhankelijk van componenten en onderdelen van onze toeleveranciers, die ten gevolge van het sluiten van productiefaciliteiten of het stilleggen van het vliegverkeer wellicht niet of niet tijdig geleverd kunnen worden.

Binnen INCAA zijn afspraken gemaakt om onze medewerkers te beschermen, zoals het zoveel mogelijk thuis werken, op kantoor voldoende afstand houden tot elkaar, gesplitste pauzetijden, zo weinig mogelijk vergaderingen en bezoeken.

Een groot deel van de medewerkers kan haar werkzaamheden vanuit huis uitvoeren. Zij hebben toegang tot alle systemen en servers. Hiermee kunnen we onze paraatheid en support/dienstverlening, veelal op dezelfde wijze realiseren conform gemaakte afspraken. Zo kunnen wij u van dienst blijven zoals u van ons gewend bent.

Afspraken vinden in beginsel normaal doorgang echter wordt getracht het aantal afspraken en het aantal daarbij aanwezige mensen, in overleg met onze klanten, te beperken. Waar mogelijk zal in overleg worden bekeken of een bespreking op alternatieve wijze (telefoon,video conferentie, et cetera) kan plaatsvinden. Daar waar een bespreking in persoon noodzakelijk is wordt naar een passende oplossing gezocht.

Ook zullen vanaf deze week slechts 1 maal per week verzendingen worden verstuurd, dit om het aantal afhaalmomenten van transporteurs te beperken.

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de Overheid. Indien noodzakelijk zullen onze activiteiten worden aangepast wanneer daar volgens nieuwe of aangescherpte richtlijnen, reden toe is. De gezondheid van onze medewerkers en onze klanten staat vanzelfsprekend op de eerste plaats.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij zijn zowel per telefoon als per e-mail goed bereikbaar.

INCAA Computers reporting coronavirus COVID-19 d.d. 18-03-2020

In response to the guidelines set by the Dutch government and RIVM (https://www.rivm.nl/en) with regard to the coronavirus COVID-19, precautions have also been taken at INCAA Computers and, where necessary, even tightened up.

The activities within INCAA (manufacturing and testing) continue as much as possible, so that deliveries to our clients can be continued. We are dependent however on our partners, where we have outsourced part of our production activities. We are also dependent on components and parts from our suppliers, which may not be delivered or may not be delivered on time due to the closure of production facilities or the suspension of air traffic.

Within INCAA, agreements have been made to protect our employees, such as working at home as much as possible, keeping enough distance from each other in the office, split break times, as few meetings and visits as possible.

A large part of the employees can perform their work from home. They have access to all systems and servers. This allows us to realize our preparedness and support / services, usually in the same way in accordance with agreements made. This way we can continue to serve you as you may expect from us.

In principle, appointments take place normally, however, an attempt is made to limit the number of appointments and the number of people present, in consultation with our customers. Where possible, it will be discussed in consultation whether a discussion can take place in an alternative manner
(telephone, video conference, etc.). Where a discussion in person is necessary, an appropriate solution is sought.

From this week on, shipments will also be sent only once a week, in order to limit the number of pickup times from transporters.

We keep a close eye on developments regarding the coronavirus and follow the guidelines of the RIVM and the Dutch Government. If necessary, our activities will be adjusted if there is reason to do so in accordance with new or stricter guidelines. The health of our employees and our customers is of course paramount.

If you have any questions, you can always contact us.
We are easily accessible by telephone and e-mail.